สหกิจ

10 Jun 2017 Written by ezofezo In

สหกิจศึกษา 2560

โครกสารสหกิจศึกษา 2560 รายวิชา CIS492


สรุปขั้นตอน  สหกิจ

1.ประชุมนักศึกษาเพื่อชี้แจ้งการไปสหกิจ และเอกสารต่างๆที่ต้องใช้

2.นักศึกษาโทรไปติดต่อที่จะไปสหกิจและกรอกเอกสาร 01 -04 ส่งให้อาจารย์ในเว็บ rsucis.com

3. อาจารย์จัดทำเอกสาร  (จดหมายขอไปสหกิจ   --->  ส่งให้คณะเซ็นอนุมัติ ใช้เวลา 3 วันทำการนับจากวันที่ส่งเอกสารครบทุกคน)

        อาจารย์นัดรับเอกสารนักศึกษามารับเอกสาร  จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

                  3.1รูปถ่าย 2 นิ้วชุดนักศึกษาถูกระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต          3     รูป

                  3.2 Resume  แบบเป็นทางการ 1 แผ่น

                  3.3  Grade report

4.นักศึกษานำเอกสารไปยืนสถานที่ไปสหกิจ   และ จดหมายรับรองการลามาเรียนระหว่างไปสหกิจ  (ถ้ามี)    --->  รอใบตอบรับให้ไปสหกิจได้จากสถานประกอบการ 

5.ส่งใบตอบรับให้อาจารย์  --->  อาจารย์จัดทำจดหมายส่งตัวการไปสหกิจ  

6.นักศึกษาไปสหกิจ 4 เดือน  ---> ระหว่างนั้นจะมีอาจารย์ประจำสาขาเข้าไปนิเทศให้คำปรึกษาดูงานที่นักศึกษาทำ   4  ครั้ง  /  เทอม   --->  อาจารย์ต้องกรอกเอกสารการนิเทศงานทุกครั้ง

7.อาจารย์ทำเอกสารชี้แจง   มาตารฐานวิชาการ และ บันทึกให้คณะ   ---->  รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจทั้งหมด

8.นักศึกษาไปสหกิจเสร็จ  อาจารย์นัดวัดส่ง project ทั้งหมด  มีกรรมการ 5 ท่านตรวจ ซึ่งมีเวลาให้ present 30 นาทีต่อคน ที่ห้อง 2-410

9.นักศึกษาต้องส่งเอกสารทั้งที่มี  กรอกข้อมูลให้ครบทุกเอกสาร (ถ้ากรอกไม่ครบติด i)

10.นักศึกษาส่งรูปเล่ม และ file project ที่ทำทั้งหมดเข้าระบบ server KM กลางของสาขา ที่ rsucisintern@gmail.com ส่งทั้ง Soft File and Hard Copy (ถ้ากรอกไม่ครบติด I)

11.อาจารย์ตัดเกรด

12.อาจารย์ส่งรายงานสรุุปให้   มาตารฐานวิชาการ     ---->  เอกาสารการนิเทศ

                                            ฝ่ายบุคคคล              ---->  รายนามอาจารย์ที่เป็นที่ปึกษา

 

ประกาศสำคัญเฉพาะ CIS สหกิจ 2560

 

เนื่องด้วยในเทอม 1-2/2559 รุ่นที่สหกิจเทอมนี้มีคนทำ Project ที่ไม่ผ่านหลายท่านจึงขอเตือนว่า
1.ทุกท่านควรทำProject ด้วยตัวเองและปรึกษากับที่ปรึกษาบ่อยๆ
2.แบ่งเวลาในการทำ Project และ ทำงานให้ดี
3.ผมขอกำหนดเวลาดังนี้
เอกสารทั้งหมดส่งทาง email rsucisintern@gmail.com
3.1กำหนดส่งหัวข้อ วันที่ XX พฤษจิกายน 25ุ60 (ส่งก่อนได้)
3.2กำหนดส่งรูปเล่ม วันที่ xx พฤษจิกายน 2560 (ส่งก่อนได้)
3.3กำหนดส่งรายงานฝึกงาน วันที่ xx ธันวาคม 2560
(เขียน blogger ทุกคน ห้ามทำย้อนหลัง
ใครไม่เขียนถูกหัก 10 คะแนน = เกรด)
3.3.1 ตารางเช็คชื่อในFacebook ทุกวัน
3.3.2 รายงานสิ่งที่ได้ทำและได้ฝึกในแต่และอาทิตย์
3.3.3 รายงานการไปฝึกอบรมนอกสถานที่และความรู้ที่ได้รับ
3.4 กำหนดส่งclip vdo 3-4 นาทีเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฝึกงาน สรุป
วันที่ XX พฤษจิกายน 2560 (ส่งก่อนได้)
***
3.5 เพิ่งเติม ทุกคนจะมา Present Project กับผมก่อน 1 ครั้งเพื่อทดสอบการทำProject ด้วยตัวเอง (Pre-Present Project)
วันที่ XX พฤษจิกายน 2560 ห้อง 2-410
12.00 - 18.00 คนละ 15 นาที นัดเวลาด้วยนะครับ (ในการสอบรอบนี้เป้นการสอบปากเปล่า ไม่ต้องมีเอกสารแต่ต้องมี Project ที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้ว)
 
หมายเหตุ
ในการทำProject ทุกท่านจะต้องศึกษาให้รู้ถึงต้นกำเนิดของสิ่งที่ท่านทำ สามารถแก้ไข เข้าใจถึงหลัการ เข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่ท่านทำเอง
 
โชคดีนะครับทุกท่าน
 
กรุณา
1.อ่านประกาศนี้และบอกต่อเพื่อนที่สหกิจด้วยกัน
2.ใน Line Gorups เป็นช่องทางในการสื่อสารแต่ไม่ถือเป็นทางการนะครับ CIS-Intern160 / CIS-Intern260
ประักาศต่างๆที่เป็นทางการจะใช้ Facebook Groups เท่านั้น
3. ใครติดปัญหาตรงไหนกรุณา แจ้งอาจารย์ทาง email นี้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับ rsucisintern@gmail.com

จบขั้นตอนการสหกิจ

 


กรอกเอกสาร  online ดังนี้ 

เริ่มกรอกจากตรงนี้  1 -4  ต้องกรอกให้เสร็จในครั้งเดียวนะครับ

1.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

2.หนังสือแสดงความสมัครใจของนกศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

3.ประวัตินักศึกษา

4.ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ

5.แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หมายเหตุ : หลังจากกรอกเอกสารเสร็จกรุณา Email หาอาจารย์หัวหน้าสาขาที่ ajnuttayos@gmail.com รอ 3-5 วันทำการเพื่อรับเอกสารยื่นขอฝึกงาน


Download เอกสารสำคัญ

1.เอกสารสหกิจศึกษาทั้งหมด   หรือ Download แบบ Word

2.รายชื่อสถานประกอบการ update 1/2/2014 (เทอม 25ุ60)

3.ขั้นตอนการดำเนินการฝึกงาน    or  Prezi

4.ข้อมูลการปฏิบัติงิานของนักศกึษา ณ สถานประกอบกา

5. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษหากิจศึกษา

หมายเหตุ เอกสารสำคัญ เอกสารหมายเลข 08-09 นักศึกษาจะต้องในสถานประกอบการประเมินแล้วปิดใส่ซองส่งอาจารย์ในวัน Present Project ใครที่เอกสาร 2 ตัวนี้ไม่เรียบร้อยท่านจะถูกหักคะแนน 10 คะแนน (1 เกรด ex. B เป็น C) และถ้าท่านไม่ส่งหลัง Present Project 7 วันท่านจะติด i และเป็น F เมื่อเปิดเทอม

ดังนั้นกรุณาดูแลตัวท่านเองด้วย


ช่องทางติดต่อสื่อสารที่นักศึกษาทุกคนต้องมี

1.Like Facebook Fan Page : RSUCIS
2.Add Facebook Group : CIS-Intern160 / CIS-Intern260
3.Add Line : CIS-Intern160 / CIS-Intern260
4.Website : RSUCIS.COM
 
19 Sep 2014 Written by ezofezo In

การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การเขียนรายงานถือเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ของนักศึกษาและเพื่อจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องขอรับคำปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) เพื่อกำหนดหัวข้อรายงานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ตัวอย่างของรายงานสหกิจศึกษา ได้แก่ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติรายงานวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจการสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล  เป็นต้น