ประกาศคะแนนสอบกลางภาคCIS329 - 2-2558

คะแนนสอบกลางภาค CIS329 - 2-2558 เก็บ 10 คะแนน
 
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คะแนนรวม เก็บกลางภาค10คะแนน
1 5600294 นางสาว ฐาปนีย์ ดีทอง 58 7.25
2 5600831 นางสาว อารยา รุ่งวิราประกาย 71 8.875
3 5601852 นางสาว เบญจวรรณ คุณธรักษ์ 51 6.375
4 5602436 นางสาว อรุณทิพย์ นาควัน 65 8.125
5 5603378 นาย อาชาครินส์ อัศววิบูรณ์ 29 3.625
6 5603957 นาย พลาเลิศ บรรจงคชาธาร 66 8.25
7 5605038 นางสาว วรรณวิสา พรรณทรัพย์ 72 9
8 5605412 นาย ธนกฤต ทองเกตุ 61 7.625
9 5700519 นาย พลเอก พงศ์ทองคำ 53 6.625
10 5700638 นาย ดุลยภัทร รุ่งเรืองระยับกุล 72 9
11 5700850 นางสาว ฉัตรฑริกา ปานกลาง 66 8.25
12 5701039 นาย วุฒิพงษ์ นานาวัน 59 7.375
13 5701040 นาย พิสิฐ เกตแก้ว 50 6.25
14 5701041 นาย ธนภัทร ทับสุข 49 6.125
15 5701042 นาย ประวุฒิ นพสันติ 48 6
16 5701223 นาย กฤษณะ ใจทหาร 58 7.25
17 5701322 นาย ทักษิณ คงเพชร 62 7.75
18 5702014 นาย ณัฐพล ดอนจินดา 59 7.375
19 5702163 นางสาว สุพัชจณี ทองหยด 63 7.875
20 5702899 นาย พสิษฐ์ สง่าสิทธิชัย 18 2.25
21 5703030 นางสาว ศิริพักตร์ จันทร์เพ็ญ 28 3.5
22 5703048 นาย ปิยพัทธ์ รัตน์วัฒนชัยกุล 61 7.625
23 5703172 นาย เทพเทวัน พรมพิทักษ์ 72 9
24 5703463 นาย ธีรภัทร์ เกื้อรอด 57 7.125
25 5703942 นางสาว เสาวรัตน์ สีหะวงษ์ 44 5.5
26 5703973 นาย จิรายุ หลีกุล 53 6.625
27 5704405 นางสาว ยลรดา อินทร์สมบูรณ์ 48 6
28 5705124 นาย กษิดิศ อินทนู 44 5.5
29 5705848 นางสาว ตรีชฎา แซ่ตั้น 53 6.625
30 5706517 นางสาว ศภิสรา ตายูเคน 62 7.75
31 5706639 นาย ภูเบศ ทิพย์สุคนธ์ 53 6.625
32 5706644 นางสาว ศุภลักษณ์ สัตย์ธรรม 54 6.75
33 5706882 นาย ธนวัฒน์ ตั้งอัศวเวช 62 7.75
34 5707031 นาย ศิรเชษฐ์ ขจรอริยสิทธิ์ 74 9.25
35 5708324 นาย บรรยง วัฒนะพยุงกุล 66 8.25
36 5708561 นาย คมเดช เตชวิโรจน์ 67 8.375
      AVG 7.041667
subject: 
cis210