ประกาศคะแนนสอบกลางภาค MKT326- 2-2558

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สอบ60 กลางภาค20 คะแนน
1 5601153 นางสาว อัญชลี สุขเรือง 43 14
2 5601637 นางสาว อรอุมา โพธิสุนทร 43 14
3 5602079 นางสาว ชลดา บางบ่อ 37 12
4 5603614 นาย อิทธิกร ศรีวิสาตร์ 34 11
5 5604107 นางสาว สุทธิดา สระแก้ว 27 9
6 5608696 นาย ณัฐวัฒน์ ด้วงนุ้ย 34 11
7 5702510 นาย ภัทรพล ระตะอาภร 35 12
8 5702516 นางสาว ณิชารีย์ ทองสมจา 36 12
9 5702658 นาย ภาณุพงษ์ สุรีอาม 34 11
10 5702994 นาย ณัฐพงศ์ เกื้อสกุลรุ่งโรจน์ 34 11
11 5703285 นาย ธนวัฒน์ สารามา 33 11
12 5703431 นาย เมฆา เดวานภาวัฒน์ 45 15
13 5703474 นางสาว จุฑามาศ ตรีบวรกุล 41 14
14 5704088 นาย กฤษฏ์ โศภาพิชญากุล 26 9
15 5704466 นางสาว ธารารัตน์ บุญทัน 30 10
16 5704738 นาย ภัทรดนัย วงศ์ภูวรักษ์ 39 13
17 5705236 นางสาว โชติกา สังข์เปรม 29 10
18 5705415 นาย ธนพล ศุกร์ภิระกาล 37 12
19 5705853 นาย วิสุทธิชัย รักไพรดำรง 29 10
20 5705916 นาย กฤษฎิชัย อดุลยฤทธิกุล 43 14
21 5706021 นางสาว ณัฐนภา โล่ห์สุวรรณ 31 10
22 5706110 นางสาว ชลันธร ปฎิสนธิราภา 41 14
23 5706265 นาย ยูรายุ ลี 35 12
24 5706280 นาย ธนกฤต ใจอารีย์ 31 10
25 5706628 นางสาว ปาณิสรา รักษ์เจริญ 30 10
26 5706788 นาย จักรพันธ์ หมั่นกลาง 38 13
27 5706957 นางสาว ภัทรจาริน ภูมิเหล่าแจ้ง 36 12
28 5707009 นางสาว สุภาพร พิจิตรชุมพล 27 9
29 5707035 นางสาว ชนิตา กิมเต๊ก 33 11
30 5707223 นางสาว กนกพิชชา จิรภัทรนิธิ 28 9
31 5707271 นางสาว ณัฐรินทร์ พรธนานันทโชติ 33 11
32 5708009 นาย รัฐพงศ์ เจริญชัย 32 11
33 5708043 นางสาว ธันยพร โกสัลล์วัฒนา 33 11
34 5708068 นางสาว สุวิมล คมกริส 45 15
35 5708246 นางสาว สุทธิดา โอนโคกกรวด 33 11
36 5708495 นางสาว อรุณี จันทรวรินทร์ 38 13
37 5708686 นางสาว ชนันต์ธร วิชญ์ชโยนนท์ 37 12
38 5708711 นางสาว กฤษณา บุญสินพร้อม 31 10
39 5708743 นางสาว สปันงา คันธะวงศ์ 32 11
40 5708843 นาย สิทธิโชติ์ มุ่งสันติ 35 12
41 5708936 นาย อภิวิชญ์ เจียรพันธ์ 37 12
42 5709972 นาย ธนภัทร สิทธิ์สุขอารยะ 41 14
43 5710013 นาย ศรัณย์ ไชยางพานิช 28 9
44 5710177 นาย กมลภพ เหลียงกอบกิจ 36 12
45 5710297 นาย กิตติธัช กิจพ่วงสุวรรณ 34 11
46 5802390 นาย เจษฎา ประสมศรี 51 17
47 5803572 นางสาว ธนัญญา น้อยโสภา 46 15
48 5804999 นางสาว วิภาวี เรือนอินทร์ 27 9
49 5805429 นางสาว ศุภิสรา วงศ์สุริย์ฉาย 51 17
50 5806588 นาย ธรรมปพน คงพูล 24 8
51 5809041 นางสาว ณิชาภัทร เหมะมูล 32 11
52 5701557 นาย โชคดี เสมา 37 12
      AVG 12
  by Ajnuttayos 23-3-2016   MEAN 11
subject: 
mkt326