Host จริง CIS210

CIS210 1-2558   
Host : www.deemarkthailand.com  
user : cis1@deemarkthailand.com  
web : www.cis.deemarkthailand.com/ชื่อFolder  
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล user
1 5402216 นาย ระพีพัฒน์ ขจรศักดิ์ว่องไว cis1@deemarkthailand.com
2 5706939 นาย คุณานนต์ ไชยเสนา cis2@deemarkthailand.com
3 5708324 นาย บรรยง วัฒนะพยุงกุล cis3@deemarkthailand.com
4 5801024 นางสาว อรพิมล ปัญญาพอ cis4@deemarkthailand.com
5 5801205 นาย ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ธนสารสิน cis5@deemarkthailand.com
6 5801313 นางสาว นภัสวรรณ บุญเกิด cis6@deemarkthailand.com
7 5801314 นาย รพีพงษ์ ลภัสนิธิโรจน์ cis7@deemarkthailand.com
8 5801472 นางสาว ณัฐศรัณย์ จันทรมังคละศรี cis8@deemarkthailand.com
9 5801932 นางสาว เจนจิรา สุขสุวรรณ cis9
10 5801980 นาย บุณยพร จิตติเจริญวิทย์ cis10
11 5802102 นางสาว รัตนา หาญชนะ cis11
12 5802185 นาย กิตติภพ เทียมอุทัยสกุล cis12
13 5802435 นางสาว ณัฐธิดา เชี่ยวชาญ cis13
14 5802733 นาย พิรุณ แซสันเทียะ cis14
15 5802854 นาย จักรธร อยู่สมบูรณ์ cis15
16 5802855 นางสาว มัลลิกา สงสุข cis16
17 5802976 นาย ปกรณ์เกียรติ สุแดงน้อย cis17
18 5803169 นาย อัครพล เจริญสุข cis18
19 5803176 นาย อติวุฒิ มาน้อย cis19
20 5803452 นาย กฤษณะ นุชเกษม cis20
21 5803744 นางสาว กัญจน์ศิภา โคธา cis21
22 5803745 นางสาว วิภาดา ผมน้อย cis22
23 5803907 นาย สุภทัต อริยะปติกุล cis23
24 5804560 นาย คณิสสรณ์ ส่งแสง cis24
25 5804664 นาย จิรภัทร วงศ์สุรีย์ฉาย cis25
26 5804730 นาย รัฐพงศ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา cis26
27 5804923 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พันอินทร์ cis27
28 5804966 นาย ณรงค์เดช เหลืองสันติมิตร cis28
29 5805243 นางสาว กมลทิพย์ ยินดีวงษ์ cis29
30 5805704 นาย เฉลิมพล รักษาวงศ์ cis30
31 5805784 นาย นนทวัจน์ พัฒนนิกร cis31
32 5807730 นาย เอกชาติ ทิพย์วรรณ cis32

///******************************************************************************************///

การบ้านนักศึกษาจะต้องเขียน Code php เพื่อใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลโดยมี ข้อมูลดังนี้

1.Database username : cis

2.Database password : 1234

3.Database Name : cis210

4.Database Table : student

5.Database Fileds : 

id name email major gender mobile

 

6. Database Data : 

5490164 john john@me.com CIS 1 945514422
5466688 rose rose@me.com MKT 0 986669881
5490163 nuttayos nuttayos@me.com CIS 1 945514445
5636971 jack jack@me.com RBM 0 986667778

 

subject: 
cis210