ข้อสอบเก็บคะแนน CIS210 if

เงื่อนไข : การไฟฟ้าอัตรก้าวหน้า 

ประเภท1.1 การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 

5 หน่วย (หน่วยที่ 1-5) เป็นเงิน 0.00 บาท 
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6-15) หน่วยละ 1.3576 บาท 
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่16-25) หน่วยละ 1.5445 บาท 
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26-35) หน่วยละ 1.7968 บาท 
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36-100) หน่วยละ 2.1800 บาท 
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101-150) หน่วยละ 2.2734 บาท 
250 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 151-400) หน่วยละ 2.7781 บาท 
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) หน่วยละ 2.9780 บาท 
ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 8.19 บาท 
ประเภท 1.2 การใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน 

150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1-150) หน่วยละ 1.8047 บาท 
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400) หน่วยละ 2.7781 บาท 
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) หน่วยละ 2.9780 บาท 
ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 40.90 บาท 
วิธีคิดค่าไฟฟ้า 

สมมุติว่าใช้ไฟฟ้าไป 494 หน่วยตามตัวอย่าง ซึ่งจัดให้เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 

150 หน่วยแรก (150 x 1.8047 บาท) = 270.71 บาท
250 หน่วยต่อไป (250 x 2.7781 บาท) = 694.53 บาท
ส่วนที่เกินกว่า 400 หน่วย (494-400 = 94 หน่วย x 2.9780 บาท) = 279.93 บาท
ค่าบริการรายเดือน = 40.90 บาท


รวมเป็นเงิน = 1,286.07 บาท 

 

จงเขียนcode เพื่อแสดงผลลัทธ์ดังภาพโดยใช้เงื่อนไขที่กำหนด

ถ้าหากนักศึกษาใช้ไฟฟ้า 345 หน่วย  จะต้องเสียค่าไฟฟ้าเท่าไร?

แสดงในรูปแบบที่กำหนด

Name: Nuttayos

Room : 49  B2

Use : 345 units

Cost : XXXX

Vat 7% : XXXX

TOTAL : XXXXX

 

subject: 
cis210