ตารางสอนและตารางคะแนน CIS210-1-58

หัวข้อ คะแนนเต็ม Total  
1.สอบกลางภาค 20 Total  100
2.สอบปลายภาค 40
3.เข้าห้อง 5
4.Quiz 1+2 5
4.Quiz 3 5
4.Quiz 4 5
5.Wordpress 5
6.ดูงาน TunLand 5
7.Project Final 10
7.1 Coding 5 Total 10
7.2 Present 5

 

ตารางสอนและสอนชดเชย      
วันที่ หัวข้อ ผู้สอน สอบเก็บคะแนน
Wednesday, October 21, 2015 PHP basic อาจารณ์nuttayos  
Wednesday, October 28, 2015 PHP Array + if+while +for + swtich อาจารณ์nuttayos Quiz1
Wednesday, November 4, 2015 PHP Form + Insert data อาจารณ์nuttayos Quiz2
Wednesday, November 11, 2015 หยุดชดเชย 26/11/15  ดูงาน TunLand รถออก7.00 หยุด  
Wednesday, November 18, 2015 PHP Connect database view อาจารณ์nuttayos  
Wednesday, November 25, 2015 PHP Connect database edit + delete อาจารณ์nuttayos Quiz3
Wednesday, December 2, 2015 หยุดชดเชย ทำProject และส่งวันที่ 7/12/15  อาจารณ์nuttayos  
Monday, December 7, 2015 ส่ง Project ห้อง 2-410 10.00 - 12.00 ห้อง shoppa หยุด  
Wednesday, December 9, 2015 ติว อาจารณ์nuttayos Quiz4
subject: 
cis210