ตารางคะแนนสอบกลางภาควิชา MKT326-1-58

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล คะแนนสอบ เต็ม20
1 5403584 นางสาว เรียม ดวงสี 68 13.6
2 5408955 นางสาว พลอยชมพู ภูชงค์ 77 15.4
3 5408999 นางสาว วนัสชนก สังข์เมฆ 54 10.8
4 5500360 นางสาว อภิญญา ฤทธาพล 65 13
5 5508225 นางสาว ลักขณา ธรรมสุวรรณ์ 57 11.4
6 5508407 นางสาว คารีน่า เปี่ยมสุวรรณ 70 14
7 5508409 นางสาว บุญฑริก เปพันดุง 53 10.6
8 5608696 นาย ณัฐวัฒน์ ด้วงนุ้ย 43 8.6
9 5700038 นางสาว สิริภรณ์ วงศ์หนองเตย 73 14.6
10 5700400 นาย อานันท์ สุวิกรม 51 10.2
11 5701083 นางสาว วิจิตรา คำจันทร์ 65 13
12 5701088 นางสาว อัศริญาพร เคน้ำอ่าง 70 14
13 5701229 นาย ชินเดช ฉิมพันธ์ 37 7.4
14 5701677 นางสาว กันต์กนิษฐ์ เจียมจีรกุล 66 13.2
15 5701732 นางสาว เบญจมาศ การสมชิต 73 14.6
16 5701739 นางสาว ปรียา เจริญผล 81 16.2
17 5701751 นาย อธิป ศักดาเพชรศิริ 30 6
18 5701773 นาย ณัฏนันฐ์ บรรลือศักดิ์ 27 5.4
19 5701868 นางสาว เจนจิรา ภักดีแก้ว 36 7.2
20 5701965 นาย สุวพล กระจ่างเดือน 44 8.8
21 5701994 นางสาว พัชรีวรรณ์ แย้มกลีบบัว 83 16.6
22 5702271 นางสาว ทิพย์สุดา ลับภู 61 12.2
23 5702431 นาย เรวัทน์ ขาวนวล 37 7.4
24 5702476 นางสาว อรวรรณ สุขแสนจันทร์ 85 17
25 5702630 นางสาว ชนนิกานต์ จิตรดล 42 8.4
26 5702658 นาย ภาณุพงษ์ สุรีอาม 19 3.8
27 5703268 นางสาว บุษยา พูลดาวทอง 89 17.8
28 5703560 นางสาว อินทุอร เม่นทอง 38 7.6
29 5703860 นางสาว ธมลวรรณ ทัศนสุวรรณกิจ 72 14.4
30 5704035 นางสาว ธนัชพร วัชรวรรณเวทย์ 66 13.2
31 5704125 นางสาว ยุวดี เอนกทรัพย์ 76 15.2
32 5704171 นางสาว วฤนดา ชัยพร 51 10.2
33 5704181 นางสาว กนิษฐา พิภพไพบูลย์ 58 11.6
34 5704234 นาย นัทธพงศ์ มาระเพ็ญ 63 12.6
35 5704244 นางสาว ณัฐนันท์ เก๊าไม้ 71 14.2
36 5704291 นางสาว กัญญารินทร์ สว่างเนตร 88 17.6
37 5704348 นางสาว จัสมิน อาลีอิสเฮาะ 83 16.6
38 5704351 นางสาว ณัชชา พิลาทา 89 17.8
39 5704481 นาย ปกรณ์ เสาวลักษณ์อักษร 27 5.4
40 5704513 นางสาว วณิชชา ผาสุข 74 14.8
41 5704598 นาย ภูเมธ อัครพชรโชติ 74 14.8
42 5704667 นางสาว ปิยะพร ใจสุข 77 15.4
43 5705123 นางสาว รักษ์ม่านฟ้า อุฤทธิ์กิตติธรา 60 12
44 5705340 นางสาว ทิพยรัตน์ ทองเถาว์ 63 12.6
45 5705459 นาย ธีรพงศ์ ใจเกื้อ 74 14.8
46 5705506 นางสาว กนกวรรณ เรืองชัยศิวเวท 72 14.4
47 5705548 นางสาว วรางค์รัตน์ บุตรวงศ์นรา 52 10.4
48 5705719 นาย อนาวินทร์ หนุนกอน 55 11
49 5705744 นาย ยศวิชญ์ ธารีบูรณ์ชัย 65 13
50 5705951 นาย ธนกร ลิ้มสวัสดิ์ 73 14.6
51 5705990 นางสาว ฐิตาภา บุญมี 77 15.4
52 5706484 นางสาว ศันทัยภรณ์ เทพเทพา 55 11
53 5706486 นางสาว รุ่งฟ้า ศรีมหาวาส 81 16.2
54 5706519 นาย ธนกร แก้วเกิด 46 9.2
55 5706925 นางสาว อินทิรา สุนทรอินทร์ 61 12.2
56 5706991 นาย อภิสิทธิ์ มีพิมพ์ 50 10
57 5707337 นาย ชัยธวัช ชวลิตชูวงษ์ 54 10.8
58 5805364 นางสาว วิรัลพัชร วิลัยรัตน์ 41 8.2
      AVG 12.21379
      Mean 12.8
subject: 
mkt326