ตารางคะแนน MKT326 -1-2558

ตารางคะแนน MKT326 -1-2558
หัวข้อ คะแนนเต็ม Total  
1.สอบกลางภาค 20 Total  100
2.สอบปลายภาค 40
3.เข้าห้อง 5
4.Quiz 5
5.Project Final 30
5.1 Quality of Chanel 5 Total 30
5.2 Get Like from AjNuttayos 5
5.3 Survey of student 5
5.4 Survey of teacher 5
5.5 Profit of sale 5
5.6 Present 5
subject: 
mkt326