แนะนำลำดับการลงทะเบียนวิชา CIS (รหัส 54 ขึ้นไป) วิชาเปิด-ปิด ในแต่ละเทอม

แนะนำลำดับการลงทะเบียนวิชา CIS (รหัส 54 ขึ้นไป) วิชาเปิด-ปิด ในแต่ละเทอม

นักศึกษาCIS ควรลงวิชาดังตารางต่อไปนี้นะครับ

เพราะวิชาสาขาเราเปิดปีละ 1 ครั้ง ถ้านักศึกษาไม่ลงตามนี้ จะต้องรออีก 1 ปิเพื่อรอเรียนนะครับ

 

 

 

ปี1

ปี2

ปี3

ปี4

วิชา

วิชาที่ควรลงก่อน (Pre)

เทอม1

เทอม2

เทอม1

เทอม2

เทอม1

เทอม2

เทอม1

เทอม2

วิชาบังคับ

CIS210

 

 ü

 

 

 

 

 

 

 

CIS212

 

 

  ü

 

 

 

 

 

 

CIS223

 

 

 

  ü

 

 

 

 

 

CIS224

 

 

 

  

ü เปิดเทอม 2 เฉพาะปี56 ปกติเปิดเทอม 1

 

 

 

 

CIS241

(Pre CIS212, CIS223)

 

 

  

 ü

 

 

 

 

CIS328

 

 

 

  

ü

  

 

 

 

CIS329

(Pre CIS210, CIS223)

 

 

 

  ü

 

 

 

 

CIS349

(Pre CIS210, CIS212)

 

 

 

 

   ü

 

 

 

CIS430

(Pre CIS224)

 

 

 

 

  ü

 

 

 

CIS433

(Pre CIS349)

 

 

 

 

 

  ü

 

 

CIS473

(Pre CIS241)

 

 

 

 

 

  ü

 

 

CIS490

 

 

 

 

 

 

ü

  

 

CIS492

สหกิจ

 

 

 

 

 

 

ü 

  

วิชาเลือก  ลงแค่ 2 ตัว ต้องดูว่าอาจารย์เปิดวิชาเทอมไหน

CIS330

 ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

 

   ü

  

 ü

  

 ü

CIS371

ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

  

 ü

  

 ü

  

 ü

CIS431

ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

 

  ü

 

  ü

 

  ü

CIS240

ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

 ü

  

 ü

  

 ü

  

CIS373

ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

 

  ü

 

  ü

 

  ü

CIS445

 ลงเป็นตัวโท / เสรี

 

 

 

  ü

 

  ü

 

  ü

CIS499

 ลงเป็นตัวเสรีได้

 

 

 ü

  ü

 ü

  ü

 ü

  ü