ตารางเทียบวิชาสาขา CIS v.1.0

ตารางเทียบวิชาสาขา CIS v.1.0

วิชา

Level1

Level2

Level3

1.1 ศึกษาทั่วไป

Law108

COM100

 

 

1.2 วิชาวิทยาศาสตร์

CSC100

ENV111

MAT142

BCH101

ENV101

 

 

1.3 ภาษา

THA106

 

 

เรียนแค่ 4 ตัว

ENL114

ENL…

ENL…

1.4พลศึกษา

RSU101

 

 

 

ESS

 

 

1.5 วิชาคณะ

ACC315

ACC100

ACC103

 

EBS211

ECO211

CIS211

 

HRM201

ECO212

ENG247

 

LLB430

MKT201

FIN201

 

MGT202

POM200

MGT400

 

 

POM201

POM200

 

 

 

POM202

2.2 วิชาสาขาบังคับ

CIS210

CIS224

CIS212

 

CIS223
(ต้องเรียน CIS211 ก่อน)

CIS328

CIS241

 

CIS430

CIS329

CIS433

 

 

CIS490

CIS473

 

 

 

CIS492 สหกิจศึกษา

2.3 วิชาสาขาเลือก

CIS330

CIS240

 

เรียนแค่ 2 ตัว

CIS499

CIS373

 

เรียนตามที่สาขาเปิด

CIS371

 

 

 

CIS495

 

 

3 ตัวเสรี

CHM101

 

 

เรียนแค่ 2 ตัว

FTH101

 

 

 

CIS499

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้จากการทำแบบประเมินสอบถามนักศึกษาวิชาCIS จำนวน 10 คนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.9 - 3.89 เมื่อวันที่ 29-6-2014