สหกิจศึกษา 2560

Written by ezofezo Published in

โครกสารสหกิจศึกษา 2560 รายวิชา CIS492


สรุปขั้นตอน  สหกิจ

1.ประชุมนักศึกษาเพื่อชี้แจ้งการไปสหกิจ และเอกสารต่างๆที่ต้องใช้

2.นักศึกษาโทรไปติดต่อที่จะไปสหกิจและกรอกเอกสาร 01 -04 ส่งให้อาจารย์ในเว็บ rsucis.com

3. อาจารย์จัดทำเอกสาร  (จดหมายขอไปสหกิจ   --->  ส่งให้คณะเซ็นอนุมัติ ใช้เวลา 3 วันทำการนับจากวันที่ส่งเอกสารครบทุกคน)

        อาจารย์นัดรับเอกสารนักศึกษามารับเอกสาร  จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

                  3.1รูปถ่าย 2 นิ้วชุดนักศึกษาถูกระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต          3     รูป

                  3.2 Resume  แบบเป็นทางการ 1 แผ่น

                  3.3  Grade report

4.นักศึกษานำเอกสารไปยืนสถานที่ไปสหกิจ   และ จดหมายรับรองการลามาเรียนระหว่างไปสหกิจ  (ถ้ามี)    --->  รอใบตอบรับให้ไปสหกิจได้จากสถานประกอบการ 

5.ส่งใบตอบรับให้อาจารย์  --->  อาจารย์จัดทำจดหมายส่งตัวการไปสหกิจ  

6.นักศึกษาไปสหกิจ 4 เดือน  ---> ระหว่างนั้นจะมีอาจารย์ประจำสาขาเข้าไปนิเทศให้คำปรึกษาดูงานที่นักศึกษาทำ   4  ครั้ง  /  เทอม   --->  อาจารย์ต้องกรอกเอกสารการนิเทศงานทุกครั้ง

7.อาจารย์ทำเอกสารชี้แจง   มาตารฐานวิชาการ และ บันทึกให้คณะ   ---->  รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจทั้งหมด

8.นักศึกษาไปสหกิจเสร็จ  อาจารย์นัดวัดส่ง project ทั้งหมด  มีกรรมการ 5 ท่านตรวจ ซึ่งมีเวลาให้ present 30 นาทีต่อคน ที่ห้อง 2-410

9.นักศึกษาต้องส่งเอกสารทั้งที่มี  กรอกข้อมูลให้ครบทุกเอกสาร (ถ้ากรอกไม่ครบติด i)

10.นักศึกษาส่งรูปเล่ม และ file project ที่ทำทั้งหมดเข้าระบบ server KM กลางของสาขา ที่ rsucisintern@gmail.com ส่งทั้ง Soft File and Hard Copy (ถ้ากรอกไม่ครบติด I)

11.อาจารย์ตัดเกรด

12.อาจารย์ส่งรายงานสรุุปให้   มาตารฐานวิชาการ     ---->  เอกาสารการนิเทศ

                                            ฝ่ายบุคคคล              ---->  รายนามอาจารย์ที่เป็นที่ปึกษา

 

ประกาศสำคัญเฉพาะ CIS สหกิจ 2560

 

เนื่องด้วยในเทอม 1-2/2559 รุ่นที่สหกิจเทอมนี้มีคนทำ Project ที่ไม่ผ่านหลายท่านจึงขอเตือนว่า
1.ทุกท่านควรทำProject ด้วยตัวเองและปรึกษากับที่ปรึกษาบ่อยๆ
2.แบ่งเวลาในการทำ Project และ ทำงานให้ดี
3.ผมขอกำหนดเวลาดังนี้
เอกสารทั้งหมดส่งทาง email rsucisintern@gmail.com
3.1กำหนดส่งหัวข้อ วันที่ XX พฤษจิกายน 25ุ60 (ส่งก่อนได้)
3.2กำหนดส่งรูปเล่ม วันที่ xx พฤษจิกายน 2560 (ส่งก่อนได้)
3.3กำหนดส่งรายงานฝึกงาน วันที่ xx ธันวาคม 2560
(เขียน blogger ทุกคน ห้ามทำย้อนหลัง
ใครไม่เขียนถูกหัก 10 คะแนน = เกรด)
3.3.1 ตารางเช็คชื่อในFacebook ทุกวัน
3.3.2 รายงานสิ่งที่ได้ทำและได้ฝึกในแต่และอาทิตย์
3.3.3 รายงานการไปฝึกอบรมนอกสถานที่และความรู้ที่ได้รับ
3.4 กำหนดส่งclip vdo 3-4 นาทีเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฝึกงาน สรุป
วันที่ XX พฤษจิกายน 2560 (ส่งก่อนได้)
***
3.5 เพิ่งเติม ทุกคนจะมา Present Project กับผมก่อน 1 ครั้งเพื่อทดสอบการทำProject ด้วยตัวเอง (Pre-Present Project)
วันที่ XX พฤษจิกายน 2560 ห้อง 2-410
12.00 - 18.00 คนละ 15 นาที นัดเวลาด้วยนะครับ (ในการสอบรอบนี้เป้นการสอบปากเปล่า ไม่ต้องมีเอกสารแต่ต้องมี Project ที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้ว)
 
หมายเหตุ
ในการทำProject ทุกท่านจะต้องศึกษาให้รู้ถึงต้นกำเนิดของสิ่งที่ท่านทำ สามารถแก้ไข เข้าใจถึงหลัการ เข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและสิ่งที่ท่านทำเอง
 
โชคดีนะครับทุกท่าน
 
กรุณา
1.อ่านประกาศนี้และบอกต่อเพื่อนที่สหกิจด้วยกัน
2.ใน Line Gorups เป็นช่องทางในการสื่อสารแต่ไม่ถือเป็นทางการนะครับ CIS-Intern160 / CIS-Intern260
ประักาศต่างๆที่เป็นทางการจะใช้ Facebook Groups เท่านั้น
3. ใครติดปัญหาตรงไหนกรุณา แจ้งอาจารย์ทาง email นี้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับ rsucisintern@gmail.com

จบขั้นตอนการสหกิจ

 


กรอกเอกสาร  online ดังนี้ 

เริ่มกรอกจากตรงนี้  1 -4  ต้องกรอกให้เสร็จในครั้งเดียวนะครับ

1.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

2.หนังสือแสดงความสมัครใจของนกศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

3.ประวัตินักศึกษา

4.ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ

5.แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หมายเหตุ : หลังจากกรอกเอกสารเสร็จกรุณา Email หาอาจารย์หัวหน้าสาขาที่ ajnuttayos@gmail.com รอ 3-5 วันทำการเพื่อรับเอกสารยื่นขอฝึกงาน


Download เอกสารสำคัญ

1.เอกสารสหกิจศึกษาทั้งหมด   หรือ Download แบบ Word

2.รายชื่อสถานประกอบการ update 1/2/2014 (เทอม 25ุ60)

3.ขั้นตอนการดำเนินการฝึกงาน    or  Prezi

4.ข้อมูลการปฏิบัติงิานของนักศกึษา ณ สถานประกอบกา

5. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษหากิจศึกษา

หมายเหตุ เอกสารสำคัญ เอกสารหมายเลข 08-09 นักศึกษาจะต้องในสถานประกอบการประเมินแล้วปิดใส่ซองส่งอาจารย์ในวัน Present Project ใครที่เอกสาร 2 ตัวนี้ไม่เรียบร้อยท่านจะถูกหักคะแนน 10 คะแนน (1 เกรด ex. B เป็น C) และถ้าท่านไม่ส่งหลัง Present Project 7 วันท่านจะติด i และเป็น F เมื่อเปิดเทอม

ดังนั้นกรุณาดูแลตัวท่านเองด้วย


ช่องทางติดต่อสื่อสารที่นักศึกษาทุกคนต้องมี

1.Like Facebook Fan Page : RSUCIS
2.Add Facebook Group : CIS-Intern160 / CIS-Intern260
3.Add Line : CIS-Intern160 / CIS-Intern260
4.Website : RSUCIS.COM
 

สิ่งที่นักศึกษาต้องควรทำ
Intern Assignmnet 5%

1.check-in Facebook Group + Line share location everyday when in & out job
2.Report every week of update your learning story on your blog
3.Conclusion hand writing every month for your intern learning
4.Report event that your join with company

รูปเล่ม Project จะต้องเป็นแบบที่ทางสาขาอนุมัติเท่านั้นไม่ให้ดูรูปเล่มของรุ่นก่อนโดยเด็จขาด


การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Link


หัวข้อรายงานรูปเล่มมีดังนี้

หัวข้อประเมิน/Items

ปก

1.กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

2.บทคัดย่อ (abstract)

3.สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of contents)

บทที่ 1

4.วัตถุประสงค์ (Objectives)

บทที่2   

***ทฤษฏีและโปรแกรม

บทที่3   

5.วิธีการศึกษา (method of education)

บทที่4

6.ผลการศึกษา (Result)

7.วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis) 

บทที่5   

8.สรุปผลการศึกษา (Conclusion)

9.ข้อเสนอแนะ (Comment)

10.สำนวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and meaning)

11.ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling)

12.รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล่ม (pattern)

13.เอกสารอ้างอิง (Reference)

14.ภาคผนวก (Appendix)

 

นักศึกษาจะต้องมีหัวข้อให้ครบตามนี้นะครับ

 

ตัวอย่างงานรูปเล่มนะครับ

(ตัวอย่างนี้ไม่ถูกต้อง 100%นะครับใคร Copy จะถูกหักคะแนน)

-รูปเล่ม

-หน้าปก

 

แนะนำให้ไปดูรูปเล่ม-รายงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที่ห้องสมุดชั้น 6 นะครับ
ท่านสามารถดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้าน IT ครับ