ประกาศคะแนนเก็บ CIS210 2-2556

Written by ezofezo Published in
ปีการศึกษา: 2556 ภาคการศึกษา:2  
วิชา: CIS210  
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล group TOTAL 40 สอบกลางภาค20 TOTAL คะแนนเก็บ 60
1 5600294 นางสาว ฐาปนีย์ ดีทอง   35.5 13.33 48.83
2 5600831 นางสาว อารยา รุ่งวิราประกาย   38.5 16.00 54.50
3 5601375 นาย ณัฐกานต์ ชินบุตร   31 10.67 41.67
4 5601708 นาย นราธิป ภิรมย์รส   27.5 6.67 34.17
5 5601852 นางสาว เบญจวรรณ คุณธรักษ์   37.5 8.67 46.17
7 5602436 นางสาว อรุณทิพย์ นาควัน   30 13.33 43.33
8 5603378 นาย อาชาครินส์ ทุยเที่ยงสัตย์   30.5 7.33 37.83
12 5603957 นาย พลาเลิศ บรรจงคชาธาร   37 12.00 49.00
15 5604901 นาย รัฐพงษ์ ทิศเนตร   32 10.67 42.67
16 5605038 นางสาว วรรณวิสา พรรณทรัพย์   37 14.67 51.67
17 5605412 นาย ธนกฤต ทองเกตุ   32.5 10.67 43.17
18 5606116 นาย สุกฤศ สิทธิ   23.5 6.67 30.17